Home Školní poradenské pracoviště
Školní poradenské pracovitě PDF Tisk Email

 

Poradenské služby poskytuje škola žákům a jejich zákonným zástupcům i učitelům.

Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb na naší škole výchovným poradcem, školním psychologem, speciálním pedagogem a školním metodikem prevence. Ti úzce spolupracují zejména s třídními učiteli, ale i s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

 

 

Pracovníci školy, kteří poskytují poradenskou činnost

ředitel školy – zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole výchovným poradcem, speciálním pedagogem a školním metodikem prevence, ti spolupracují zejména s třídními učiteli

výchovný poradce:

 • provádí poradenskou pomoc při rozhodovánídalší vzdělávací a profesní cestě žáků, podává informace o přijímacím řízení
 • zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • podílí se na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje součinnost školským poradenským zařízením a spolupracuje s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků
 • koordinuje sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • koordinuje podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • koordinuje poskytování poradenských služeb žákům školou a školskými poradenskými zařízeními
 • poskytuje informace o činnosti školských a dalších poradenských zařízeních (PPP, SPC, středisky výchovné péče) v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným  zástupcům
 • shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči poradenských zařízení, zajišťuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření
 
 

školní metodik prevence:

 • tvoří a kontroluje realizaci preventivního programu školy
 • koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
 • metodicky vede činnost pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)
 • koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd

 

speciální pedagog:

 • provádí depistážní činnosti - vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • provádí diagnostické a intervenční činnosti
 • provádí, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálněpedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)
 • průběžně vyhodnocuje účinnost navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav
 • zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály
 • zabezpečuje průběžnou komunikaci a kontakt s rodinou žáka (se zákonným zástupcem)
 • zajiš´tuje speciálněpedagogickou intervenci a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy
 • připravuje a průběžně upravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajišťuje kooperaci se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • koordinuje a metodicky vede pedagogické asistenty ve škole
 • zajišťuje dokumentaci případů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 

třídní učitel:

 • motivuje vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, dbá na jejich spravedlivé dodržování (vytváření otevřené, bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě)
 • zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy s rodiči žáků třídy
 • získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí
 • spolupracuje se školním metodikem prevence na cíleném, včasném vyhledávání varovných signálů, podílí se na realizaci minimálního preventivního programu, diagnostikuje vztahy ve třídě
 • zajišťuje včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

 

 

Práce s informacemi a s důvěrnými daty při poskytování poradenských služeb

 

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem.


Prostory a časová dostupnost poradenských služeb


Pracovník Prostory Konzultační hodiny

Ředitel školy

Mgr. Roman Pazdera

ředitelna v 1. poschodí školy

kdykoliv po telefonické domluvě

582 319 072

Výchovný poradce

Mgr. Vlasta Kinclová

kabinet fyziky dveře č.8

2. poschodí školy

pondělí 14:00 - 15:00

kdykoliv po telefonické domluvě

582 319 090

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Školní metodik prevence

Mgr. Jitka Suchánková

Mgr. Kateřina Macáková

kabinet dveře č. 72 v 1. poschodí školy

kabinet dveře č. 100 v přízemí

kdykoliv po telefonické domluvě 

582 319 071

Speciální pedagog

Mgr. Věra Slavíčková Dvořáková

Kabinet dveře č.11 ve 2. poschodí

pondělí, úterý

582 319 093

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScriptVýchovná poradkyně

Úřední hodiny výchovné poradkyně

Plán výchovné poradkyně

Koncepce domácí přípravy ZŠ a MŠ Melantrichova

Přijímací řízení 2018/2019


Školní preventistka
Minimální preventivní program (pdf format) 

Program proti šikanování (pdf format) 

Krizový plán školy (pdf format)


Školní psycholog

Co dělá školní psycholog (docx format)


 
 

Kalendář akcí

srpen 2019
Ne Po Út St Čt So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31